CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Piła: Szkolenia językowe i szkolenia TIK w ramach projektu Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski - realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Numer ogłoszenia: 185093 - 2016; data zamieszczenia: 19.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166273 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 215 27 90, faks 67 215 27 90 w.33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia językowe i szkolenia TIK w ramach projektu Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski - realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców usług szkoleniowych w zakresie szkoleń językowych z języka angielskiego oraz niemieckiego i szkoleń TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) wraz z dostawą podręczników do szkoleń językowych z języka angielskiego i niemieckiego oraz podręczników i materiałów szkoleniowych do szkoleń TIK. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na dwie części (II części). Pierwsza część zamówienia (I część zamówienia): szkolenia językowe z zakresu języka angielskiego dla 72 osób i z zakresu języka niemieckiego dla 24 osób wraz z dostawą podręczników do szkoleń z języka angielskiego dla 72 osób oraz języka niemieckiego dla 24 osób. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług szkoleniowych wraz dostawą podręczników do szkoleń tj.: a) Usług szkoleniowych z języka angielskiego dla 72 osób, b) Dostawa podręczników do szkoleń językowych z języka angielskiego dla 72 osób. c) Usług szkoleniowych z języka niemieckiego dla 24 osób. d) Dostawa podręczników do szkoleń językowych z języka niemieckiego dla 24 osób. Szkolenia mogą być prowadzone na terenie następujących miejscowości: Trzcianka, Czarnków, Wieleń, Drawsko, Lubasz ,Piła, Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Budzyń, Chodzież, Szamocin, Krajenka, Okonek, Złotów. Ostateczna lokalizacji poszczególnych grup szkoleniowych zostanie przekazana Wykonawcy po zakończeniu procesu rekrutacji (planowany termin zakończenia rekrutacji 10 września 2016r.) Ze względów organizacyjnych Zamawiający wymaga aby zajęcia były prowadzone w siedzibach Urzędów Gmin/Miast we wskazanych powyżej miejscowościach lub w ich pobliżu za pisemną zgodą Zamawiającego. Szkolenia winny być prowadzone przez doświadczonych trenerów stosujących aktywizujące formy prowadzenia zajęć sprzyjające wysokiej percepcji. Szkoleniami językowymi będzie objęta grupa osób dorosłych w wieku od 25 do 64 z terenu północnej Wielkopolski. Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie jest zobowiązany dołożyć należytej staranności przy wykonywaniu umowy i prowadzeniu zajęć tak aby przygotować uczestników do zdania z sukcesem egzaminu zewnętrznego zgodnego Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages), który zostanie przeprowadzony przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze odrębnego postępowania. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) określa, poziom wiedzy jaki muszą posiadać uczący się, do posługiwania się językiem obcym w celach komunikacyjnych oraz aby komunikować się prawidłowo i z sukcesem. W ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( Common European Framework of Reference for Languages) wyróżnia się trzy poziomy kompetencji językowych: 1. poziom podstawowy (A1, A2) 2. poziom samodzielności (B1, B2) 3. poziom biegłości (C1, C2) W ramach niniejszego postępowania Zamawiający przewiduje prowadzenie zajęć na poziomie A1 i A2 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje jednak możliwość podwyższenia poziomu szkoleń - za zgodą Instytucji Zarządzającej, do poziomu B1 i B2 w przypadku gdy po weryfikacji poziomu wiedzy uczestników przez Wykonawcę okaże się, że któraś z grup posiada wyższy poziom wiedzy, lub zbierze się grupa o wyższym poziomie wyjściowym wiedzy. Druga część zamówienia (II część zamówienia): Szkolenia TIK - technologie informacyjno-komunikacyjne dla 60 osób. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług szkoleniowych: a) szkolenia TIK -technologie informacyjno-komunikacyjne dla 60 osób w łącznej ilości 1200 godzin szkoleniowych. b) dostaw podręczników niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu TIK dla 60 osób. c) dostarczenie niezbędnych materiałów szkoleniowych dla 60 osób. d) wynajem sal szkoleniowych zapewniających realizację szkoleń z zakresu TIK- sale muszą być wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny niezbędny do realizacji szkoleń TIK- 1200 godz. szkoleniowych. Szkolenia mogą być prowadzone na terenie następujących miejscowości: Trzcianka, Czarnków, Wieleń, Drawsko, Lubasz ,Piła, Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Budzyń, Chodzież, Szamocin, Krajenka, Okonek, Złotów. Ostateczna lokalizacji poszczególnych grup szkoleniowych zostanie przekazana Wykonawcy po zakończeniu procesu rekrutacji (planowany termin zakończenia rekrutacji 10 września 2016r.) Ze względów organizacyjnych Zamawiający wymaga aby zajęcia były prowadzone w siedzibach Urzędów Gmin/Miast we wskazanych powyżej miejscowościach lub w ich pobliżu za pisemną zgodą Zamawiającego. Szkolenie winny być prowadzone przez doświadczonych trenerów stosujących aktywizujące formy prowadzenia zajęć sprzyjające wysokiej percepcji. Szkoleniami będzie objęta grupa osób dorosłych w wieku od 25 do 64 z terenu północnej Wielkopolski. Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie jest zobowiązany dołożyć należytej staranności przy wykonywaniu umowy i prowadzeniu zajęć tak aby przygotować uczestników do zdania z sukcesem egzaminu zewnętrznego z zgodnego z ECDL European Computer Driving Licence i uzyskania certyfikatu umiejętności komputerowych. Wykonawca musi tak prowadzić zajęcia i dobrać materiał aby był one zgodne z ECDL Zakres poziomu szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę po weryfikacji poziomu wiedzy uczestników w danej grupie. Szkolenia TIK muszą zostać przeprowadzone zgodnie z załącznikiem 8.2 Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach Działania 8.2WRPO. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w punkcie 3 SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.58.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie prowadzone jest w ramach Projektu Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski - realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Szkolenia językowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Leader School Monika Cylwa, ul. Śródmiejska 24, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150555,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 149472,00

  • Oferta z najniższą ceną: 149472,00 / Oferta z najwyższą ceną: 149472,00

  • Waluta: PLN .


http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=185093&rok=2016-08-19