CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Piła, 17 sierpnia 2016 r

Piła, 17 sierpnia 2016 r.

PN-01/WRPO/2016– 8.2      


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na część pierwszą zamówienia

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Szkolenia językowe i szkolenia TIK w ramach projektu „Podniesienie kompetencji językowych
i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski” - realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W przedmiotowym postępowaniu na część pierwszą zamówienia złożono jedną ofertę.

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 – LEADER SCHOOL Monika Cylwa z siedzibą w Pile przy ul. Śródmiejskiej 24 z ceną brutto 149.472,00 zł.

Złożona oferta została oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryteria wskazane
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. cena o wadze 80% i doświadczenie wykonawcy o wadze 20%. Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu.

 

Oferta otrzymała łącznie 90%, w tym:

1.      Liczba pkt w kryterium cena - 80%

2.      Liczba pkt w kryterium doświadczenie wykonawcy 10%

 

Ponadto Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu SGiPN

       Bolesław Chwarścianek