CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Piła, 17 sierpnia 2016 r

Piła, 17 sierpnia 2016 r.

PN-01/WRPO/2016– 8.2      

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

w części drugiej zamówienia

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Szkolenia językowe i szkolenia TIK w ramach projektu „Podniesienie kompetencji językowych
i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski” - realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W przedmiotowym postępowaniu na część drugą zamówienia nie złożono żadnej oferty.

Informuję, że Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w drugiej części zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych –nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu SGiPN

       Bolesław Chwarścianek

 

Piła, 17 sierpnia 2016 r

Piła, 17 sierpnia 2016 r.

PN-01/WRPO/2016– 8.2      


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na część pierwszą zamówienia

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Szkolenia językowe i szkolenia TIK w ramach projektu „Podniesienie kompetencji językowych
i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski” - realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W przedmiotowym postępowaniu na część pierwszą zamówienia złożono jedną ofertę.

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 – LEADER SCHOOL Monika Cylwa z siedzibą w Pile przy ul. Śródmiejskiej 24 z ceną brutto 149.472,00 zł.

Złożona oferta została oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryteria wskazane
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. cena o wadze 80% i doświadczenie wykonawcy o wadze 20%. Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu.

 

Oferta otrzymała łącznie 90%, w tym:

1.      Liczba pkt w kryterium cena - 80%

2.      Liczba pkt w kryterium doświadczenie wykonawcy 10%

 

Ponadto Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu SGiPN

       Bolesław Chwarścianek

Numer ogłoszenia: 168679 - 2016; data zamieszczenia: 29.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 166273 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 215 27 90, fax. 67 215 27 90 w.33.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.1.
  • W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgipn.pl.
  • W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgipn.pila.pl.

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168679&rok=2016-07-29

Numer ogłoszenia: 171763 - 2016; data zamieszczenia: 03.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 166273 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 215 27 90, fax. 67 215 27 90 w.33.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
  • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł na każdą część zamówienia.
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4.000 zł na pierwszą część zamówienia (szkolenia językowe), 5.000 zł na drugą część zamówienia (szkolenia TIK - technologie informacyjno-komunikacyjne).
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła, pokój nr 8.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła, pokój nr 8.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=171763&rok=2016-08-03

Szkolenia językowe i szkolenia TIK w ramach projektu „Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski” - realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=166273&rok=2016-07-27


SIWZ

Formularz Oferta - załącznik nr 1

Formularz cenowy- załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania - załącznik nr 3

Lista podmiotów-grupa kapitałowa - załącznik nr 4

Doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5

Wykaz osób - załącznik nr 6

Wzór umowy szkolenia językowe - załącznik nr 7a

Wzór umowy szkolenia TIK - załącznik nr 7b