CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Ujście

Miasto i Gmina Ujście

Miasto Piła

Miasto Piła

Miasto i Gmina Łobżenica

Miasto i Gmina Łobżenica

Gmina Drawsko

Gmina Drawsko

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

Gmina Szydłowo

Gmina Szydłowo

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Białośliwie

Gmina Białośliwie

Miasto i Gmina Trzcianka

Miasto i Gmina Trzcianka

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

Gmina Wyrzysk

Gmina Wyrzysk

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

Gmina Wysoka

Gmina Wysoka

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Margonin

Miasto i Gmina Margonin

Gmina Wałcz

Gmina Wałcz

NFOŚiGW

NFOŚiGW

Gmina Kcynia

Gmina Kcynia

Miasto Chodzież

Miasto Chodzież

Gmina Sadki

Gmina Sadki

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich powstało w 1999 r. a wpisane zostało do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń dnia 14 stycznia 2000 r. Inicjatorami i założycielami Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich byli Panowie Franciszek Tamas - Wójt Gminy Białośliwie, Wojciech Bociański - ówczesny Radny Rady Powiatu i Tadeusz Dąbrowski Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie, który został wybrany w pierwszym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Przewodniczącym Zarządu SGiPN i jest nim do chwili obecnej.

Do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich należy 18 gmin, Powiat Pilski . Stowarzyszenie działa ponadregionalnie w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim; w powiatach: pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, złotowskim, wągrowieckim i wałeckim.Samorządami zrzeszonymi, uczestniczącymi w programach prowadzonych przez Stowarzyszenie zostały: Gmina Miasteczko Krajeńskie, Gmina Białośliwie,Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Lubasz, Gmina Czarnków, Gmina Drawsko, Gmina i Miasto Szamocin, Gmina Budzyń, Miasto i Gmina Wysoka, Gmina Szydłowo, Miasto Piła, Miasto i Gmina Łobżenica, Miasto i Gmina Wyrzysk, Gmina i Miasto Ujście, Gmina i Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Trzcianka, Miasto i Gmina Wieleń, Gmina Okonek, Powiat Pilski.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Bolesław Chwarścianek
Przewodniczący Zarządu
tel./fax +48 67 215 27 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wójt Gminy Czarnków

Eugeniusz Kucner
Członek Zarządu SGiPN
tel./fax +48 67 215 27 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin

Marek Madej
Skarbnik - Członek Zarządu SGiPN
tel. +48 67 215 27 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Burmistrz Miasta i gminy Wysoka


Tadeusz Dąbrowski
Członek Honorowy SGiPN
tel./fax +48 67 215 27 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrację wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju Regionu Nadnoteckiego. Realizując cele, o których mowa powyżej, Stowarzyszenie w programie swojej pracy uwzględnia problemy dotyczące w szczególności:

 • reprezentacji interesów zrzeszonych Gmin i Powiatów na forum krajowym i międzynarodowym,
 • prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności: wydawniczej, szkoleniowej i marketingowej,
 • rozwijania kontaktów i współdziałania z innymi stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszającymi wspólnoty lokalne,
 • inicjowania i wspierania przedsięwzięć w dziedzinie nauki, kultury i sportu, ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • inicjowania i wspierania przedsięwzięć w dziedzinie promocji i rozwoju turystyki na terenie zrzeszonych Gmin i Powiatów,
 • prowadzenia wspólnej polityki na rzecz poprawy środowiska naturalnego, przywracania i rozwoju walorów turystyczno - wypoczynkowych Doliny Noteckiej,
 • gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących gospodarczych i turystycznych zasobów Gmin i Powiatów.

Organy Stowarzyszenia

 • Organami Stowarzyszenia są:
  1. Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Zgromadzeniem,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 • W Stowarzyszeniu mogą działać komisje stałe i doraźne, powoływane przez Zgromadzenie odrębną uchwałą, wraz z określeniem ich przedmiotu działania
 • Kadencja władz Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją Rad Gmin i Rad Powiatów. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.
   

Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zgromadzenie stanowią wszyscy przedstawiciele Gmin i Powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Każdy przedstawiciel Gminy i Powiatu ma jeden głos. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym.
 

W skład Zarządu wchodzą:  Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik.Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Stowarzyszenia, o ile nie zostały zastrzeżone na rzecz innych organów Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje honorowo.Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
 • przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Zgromadzenia, 
 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie zobowiązań majątkowych do wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia, 
 • przedkładanie Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności, 
 • powoływanie Biura Stowarzyszenia oraz określenie zakresu jego działania.


Kompetencje, określone powyżej, Zarząd wykonuje przy pomocy Biura Stowarzyszenia.

Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród delegatów do Zgromadzenia nie będących członkami Zarządu. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: - sprawowanie wszechstronnej kontroli statutowej działalności Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie instytucji, - kontrola finansowa, - kontrola wykonania budżetu przez Zarząd, - wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Zgromadzenie.