CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich powstało w 1999 r. a wpisane zostało do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń dnia 14 stycznia 2000 r. Inicjatorami i założycielami Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich byli Panowie Franciszek Tamas - Wójt Gminy Białośliwie, Wojciech Bociański - ówczesny Radny Rady Powiatu i Tadeusz Dąbrowski Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie, który został wybrany w pierwszym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Przewodniczącym Zarządu SGiPN.

Do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich należy 10 gmin oraz trzy powiaty. Stowarzyszenie działa na terenie Północno-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego Wielkopolski.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Bolesław Chwarścianek
Przewodniczący Zarządu
tel./fax +48 67 215 27 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wójt Gminy Czarnków

Eugeniusz Kucner
Członek Zarządu SGiPN
tel./fax +48 67 215 27 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin

Marek Madej
Skarbnik - Członek Zarządu SGiPN
tel. +48 67 215 27 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Burmistrz Miasta i gminy Wysoka


Tadeusz Dąbrowski
Członek Honorowy SGiPN
tel./fax +48 67 215 27 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrację wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju Regionu Nadnoteckiego. Realizując cele, o których mowa powyżej, Stowarzyszenie w programie swojej pracy uwzględnia problemy dotyczące w szczególności:

 • reprezentacji interesów zrzeszonych Gmin i Powiatów na forum krajowym i międzynarodowym,
 • prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności: wydawniczej, szkoleniowej i marketingowej,
 • rozwijania kontaktów i współdziałania z innymi stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszającymi wspólnoty lokalne,
 • inicjowania i wspierania przedsięwzięć w dziedzinie nauki, kultury i sportu, ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • inicjowania i wspierania przedsięwzięć w dziedzinie promocji i rozwoju turystyki na terenie zrzeszonych Gmin i Powiatów,
 • prowadzenia wspólnej polityki na rzecz poprawy środowiska naturalnego, przywracania i rozwoju walorów turystyczno - wypoczynkowych Doliny Noteckiej,
 • gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących gospodarczych i turystycznych zasobów Gmin i Powiatów.

Organy Stowarzyszenia

 • Organami Stowarzyszenia są:
  1. Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Zgromadzeniem,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 • W Stowarzyszeniu mogą działać komisje stałe i doraźne, powoływane przez Zgromadzenie odrębną uchwałą, wraz z określeniem ich przedmiotu działania
 • Kadencja władz Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją Rad Gmin i Rad Powiatów. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.
   

Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zgromadzenie stanowią wszyscy przedstawiciele Gmin i Powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Każdy przedstawiciel Gminy i Powiatu ma jeden głos. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym.
 

W skład Zarządu wchodzą:  Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik.Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Stowarzyszenia, o ile nie zostały zastrzeżone na rzecz innych organów Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje honorowo.Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
 • przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Zgromadzenia, 
 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie zobowiązań majątkowych do wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia, 
 • przedkładanie Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności, 
 • powoływanie Biura Stowarzyszenia oraz określenie zakresu jego działania.


Kompetencje, określone powyżej, Zarząd wykonuje przy pomocy Biura Stowarzyszenia.

Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród delegatów do Zgromadzenia nie będących członkami Zarządu. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: - sprawowanie wszechstronnej kontroli statutowej działalności Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie instytucji, - kontrola finansowa, - kontrola wykonania budżetu przez Zarząd, - wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Zgromadzenie.