CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA:

Miasto i Gmina Szamocin

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Czarnków

Gmina Czarnków

 

Miasto i Gmina Krajenka

Miasto i Gmina Krajenka

 

Miasto Piła

Miasto Piła

 

Gmina Budzyń

Gmina Budzyń

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miasteczko Krajeńskie

 

Miasto i Gmina Gołańcz

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Gmina Lubasz

Gmina Lubasz

 

Miasto i Gmina Wieleń

Miasto i Gmina Wieleń

 

Powiat Złotowski

Powiat Złotowski

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Chodzieski

Powiat Chodzieski

Gmina Okonek

Gmina Okonek

PARTNERZY STOWARZYSZENIA:

 

NFOŚiGW

NFOŚiGW

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Gminy Wyrzysk, Białośliwie, Krajenka, Szamocin, Miasteczko Krajeńskie , Ujście , Lubasz, Czarnków,  otrzymały łączna  kwotę ok. 49.299 752,00 dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 -  Projekt „ Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” Dzięki realizacji tego projektu wybudowano część sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  i z przyłączami dla  poszczególnych wsi leżących na terenie gmin objętych Projektem, zmodernizowano istniejącą  oczyszczalnię ścieków w Brzeźnie a także wybudowano i oddano do użytku  oczyszczalnię ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski zorganizowała VIII edycję Konkursu im. Stanisława Staszica – dla wyróżniających się przedsiębiorstw, instytucji, organizacji  oraz osób działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, które w sposób istotny  w 2011/2012 r. wniosły wkład w unowocześnienie i rozwój regionu Północnej Wielkopolski przyczyniając się do jego promocji w kraju i zagranicą. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich rekomendowało do konkursu w kategorii I: Wybitne przedsięwzięcia Regionu Północnej Wielkopolski Gminę Drawsko  a przede wszystkim marinę jaka powstała na terenie gminy. Podczas Finału VIII Edycji Konkursu Marina w Drawsku otrzymała wyróżnienie w w/w kategorii za realizacje inwestycji w ramach projektu „Aktywizacja Wielkiej pętli Wielkopolski – Budowa Przystani Wodnych na rzece Noteć” za działania na rzecz rozwoju turystyki z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Rok 2011 był pierwszym rokiem funkcjonowania Zarządu w składzie: Tadeusz Dąbrowski, Bolesław Chwarścianek i Stefan Piechocki. Zmianie nie uległ skład osobowy Komisji Rewizyjnej tj. działa ona w składzie: Maria Bratkowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Eugeniusz Cerlak, Marek Tchórzka.

W 2011 roku Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia odbyło się w miesiącu lutym. Dodatkowo odbywały się spotkania członków w ramach innych narad, seminariów i konferencji.
Zarząd działał w niezmienionym składzie i odbył w tym czasie 5 posiedzeń. Na posiedzeniach omawiano każdorazowo sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia: realizację budżetu, opłacanie składek członkowskich i zaawansowanie prac nad projektami prowadzonymi przez Biuro Stowarzyszenia

Z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, odbył się:

07 lutego 2012r w Pile odbył się kolejny Konwent Starostów. Spotkanie poświęcone było pracom nad ustawą o pomocy osobom niesamodzielnym oraz działaniom jakie należałoby podjąć, aby rozwiązania zapisane w tym projekcie ustawy mogły zostać wprowadzone w życie. Ponadto ROEFES  w Pile zapoznał zebranych możliwościami aplikowania o środki unijne w 2012r, przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich Jednostki Organizacyjne, na rzecz uczniów szkół ponad gimnazjalnych (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkół zawodowych – obowiązkowe w roku 2012 projekty systemowe), osób bezrobotnych, osób zagrożonych i wykluczonych społecznie zgodnie z obowiązującymi na 2012 rok Planami Działania.11 kwietnia 2012. w Hotelu Łazienki Chodzieskie odbył się kolejny Konwent Starostów Północnej Wielkopolski. Na spotkaniu dyskutowano nt. dochodów i wydatków samorządu powiatowego z uwzględnieniem wydatków na zadania zlecone a otrzymywane dotacje oraz o sytuacji ratownictwa medycznego w rejonie. Gościem spotkania był Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, któremu Konwent Starostów przedstawił wniosek dot. szacowania szkód w uprawach po okresie zimowym.

25 maja 2012r. w Centrum Przygotowań olimpijskich w Wałczu odbyło się posiedzenie konwentu Celem spotkania było omówienie postępowania dotyczącego procedury przejmowania od Agencji Nieruchomości Rolnych wód stojących.

11 września 2012 w Hotelu Sypniewo w Margoninie – spotkanie dot. zmian w ustawie o samorządzie powiatowym

Stowarzyszenie w grudniu 2010 r złożyło wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji o dofinansowanie projektu „Dobry i przyjazny urząd”. Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile w partnerstwie z: Gminą Czarnków, Miastem Czarnków, Gminą Lubasz, Gminą Wieleń, Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim oraz Gmina Trzcianka został rozpatrzony pozytywnie i skierowano go do dofinansowania. Od sierpnia 2011r SGiPN rozpoczęło realizacje w/w projektu w partnerstwie z Gminą Czarnków, Miastem Czarnków, Gminą Lubasz, Gminą Wieleń, Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim oraz Gmina Trzcianka.

Cele szczegółowe projektu:
1. Wzrost zaufania społecznego wobec 6 JST poprzez podwyższenie poziomu postaw etycznych wśród Urzędników poprzez przyjęcie kodeksu etycznego przez                                    302 pracowników.
2. Zwiększenie sprawności obsługi ponad 48 tysięcy mieszkańców poprzez stworzenie BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW w 4 JST tj. UM w Trzciance, UG w Czarnkowie, UM w Wieleniu oraz Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.
3. Wzrost poziomu skuteczności poboru opłat i podatków lokalnych w przypadku UM Czarnków oraz UG Lubasz poprzez wdrożenie Systemu Poboru i Windykacji Podatków  i Opłat Lokalnych w 2 JST.
4. Wzmocnienie zdolności realizacji funkcji kierowniczych poprzez udział 48 Urzędników, w tym 28 kobiet, na stanowiskach kierowniczych z 6 JST.
5. Poprawa procesu zarządzania w 6 JST oraz jakości świadczonych usług, poprzez usprawnienie procesu wydawania aktów administracyjnych poprzez przeszkolenie 75 urzędników, w tym 56 kobiet, przygotowujących decyzje administracyjne.
6. Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 45 Urzędników, w tym 31 kobiet na stanowiskach urzędniczych zajmujących się: rachunkowością budżetową i polityki finansowej JST, promocji i rozwoju lokalnego, funduszów europejskich oraz polityki kadrowej kadr i płac.
7. Poprawa adekwatności kwalifikacji formalnych na zajmowanych stanowiskach pracy dzięki ukończeniu przez 25 urzędników studiów podyplomowych z JST.
8. Poprawa umiejętności posługiwania się językami obcymi wśród 17 pracowników z JST zajmujących się bezpośrednią obsługą interesantów oraz promocją i rozwojem gminy.
9. Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd w wyniku wdrożenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów w 2 JST.